არტთერაპიის ერთწლიანი სასწავლო კურსი "არტთერაპია - თეორია და პრაქტიკა"

არტთერაპია არის ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ეფექტური მიმართულება, რომელიც ეყრდნობა ხელოვნებასა და შემოქმედებას. ის წარმატებით გამოიყენება ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში არსებული ფსიქოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად : ემოციური და კომუნიკაციის პრობლები, კრიზისები, ოჯახური კონფლიქტები, პიროვნული სირთულეები, დაბალი თვითშეფასება, ნეგატიური ცხოვრებისეული სცენარები, წარუმატებლობა პროფესიულ საქმიანობასა და პირად ურთიერთობებში და სხვა. არტთერაპია საშუალებას გვაძლევს სასურველი შედეგი მივიღოთ სწრაფად, ეფექტურად და საინტერესოდ თვითონ კლიენტისთვის.

18 ოქტომბრიდან გიწვევთ არტთერაპიის ახალ 1 წლიან სასწავლო კურსზე, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით არტთერაპიის ეფექტურ ტექნიკებს, გაეცნობით უნიკალურ მიდგომებს კონსულტირებაში, დიაგნოსტიკასა და თერაპიაში, მიიღებთ ახალ, საინტერესო ინსტრუმენტებს თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის.

 

გარდა ამისა, თქვენ საშუალება გექნებათ:

- დაძლიოთთ საკუთარი პრობლემები, შიშები, შეზღუდვები;
-
აიმაღლოთ თვითშეფასება და პირადი ეფექტურობა;
-
აღმოაჩინოთ და განავითაროთთ საკუთარი შემოქმდებითი პოტენციალი;

- მიიღოთ უსაზღვრო შთაგონება თქვენი ახალი წარმატებული პროექტებისთვის.

კურსი შედგება 8 მოდულისგან. თითოეული მოდული მოიცავს 6 შეხვედრას, 24 აკადემიურ საათს:მოდული
1. არტთერაპიის საფუძვლები, ძირითადი მიმართულებები . 24 სთ

1)არტთერაპიის განვითარების ისტორია და პერსპექტივები.

არტთერაპიის თეორიული საფუძვლები, მექანიზმები, პრინციპები და შესაძლებლობები. პრაქტიკა. 4 სთ.

2)სახვითი თერაპია. პრაქტიკა . 4 სთ.

3)მანდალათერაპია. კინოთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ.

4)ბიბლიოთერაპია. ფოტოთერაპია. პრაქტიკა . 4 სთ.

5)თიხათერაპია. კოლაჟირება. პრაქტიკა . 4 სთ.

6) მონოტიპია არტთერაპიაში. არტ-კოუჩინგი. პრაქტიკა . 4 სთ.

 


მოდული
2. არტთერაპიის თანამედროვე მიმართულებები. 24 სთ

1)ზღაპართერაპია - ისტორია, განვითარება, ძირითადი პრინციპები, ზღაპრის სახეები, ზღაპრის შექმნისა და მოყოლის ალგორითმები. ზღაპართერაპია ფსიქოლოგიურ კოსულტირებასა და თერაპიაში. პრაქტიკა. 8 სთ.

2)მეტაფორული ასოციაციური გამოსახულებები - ისტორია, ძირითადი პრინციპები, ჩვენებები. მეტაფორული ასოციაციური ფამოსახულებების გამოყენება ინდივიდუალურ და ოჯახურ კონსულტირებაში.

პრაქტიკა. 8 სთ.

3) ლანდშაფტური არტთერაპია. ფოლგა. პრაქტიკა. 4 სთ.

4)ინტერმოდალური არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ.

 


მოდული
3. ინტეგრაციული არტთერაპია. 24 სთ

1)ფსიქოანალიზი და ანალიტიკური ფსიქოლოგია არტთერაპიაში. პრაქტიკა. 4 სთ.

2)ტრანსაქტული ანალიზი და არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ.

3)გეშტალტთერაპია და არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ.

4)სიმბოლდრამა და არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ.

5)ფსიქოსინთეზი და არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ.

6)ნლპ და არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ.

 


მოდული
4. პიროვნების ფსიქოლოგია.  24 სთ

1)პიროვნების თეორიები. ნაწილი 1. პრაქტიკა. 4 სთ.

2)პიროვნების თეორიები. ნაწილი 2. პრაქტიკა. 4 სთ.

3)პიროვნების თეორიები. ნაწილი 3. პრაქტიკა. 4 სთ.

4)განვითარების (ასაკობრივი) ფსიქოლოგია. ნაწილი 1. პრაქტიკა. 4 სთ.

5)განვითარების (ასაკობრივი) ფსიქოლოგია. ნაწილი 2. პრაქტიკა. 4 სთ.

6)განვითარების (ასაკობრივი) ფსიქოლოგია. ნაწილი 3. პრაქტიკა. 4 სთ.

 


მოდული
5. ფსიქოლოგიური კონსულტირება და არტთერაპია. 24 სთ

1.ფსიქოლოგიური დახმარების ფორმები. ფსიქოლოგიური კონსულტირება. კონტრაქტი. კონსულტირების ეტაპები. პრაქტიკა. 4 სთ.

2.კლიენტის დაკვეთა. დიალოგის სტრუქტურირება. პრაქტიკა. 4 სთ.

3.კონსულტირების მეთოდები და ტექნიკები. პრაქტიკა. 4 სთ.

4.კლიენტის წინააღმდეგობა. პროცესის მართვა. პრაქტიკა. 4 სთ.

5. კლიენტის დაკვეთის კონტექსტში ემოციების სტრუქტურირება. პრაქტიკა. 4 სთ.

6.კონსულტირების დასრულება. პრაქტიკა. 4 სთ.

 


მოდული
6. ოჯახური კონსულტირება და არტთერაპია. 24 სთ

1.ოჯახური ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებები: ოჯახის ფუნქციები, სტრუქტურა, ოჯახის პარამეტრები, ოჯახის წესები, მითები, ოჯახური საზღვრები,ოჯახის ისტორია. პრაქტიკა. 4 სთ.

2.ოჯახის დინამიკა: განვითარების ეტაპები, ოჯახის კრიზისები და შეცდომები ურთიერთობებში, ოჯახური კონფლიქტები, გასაღები ბედნიერი ურთიერთობებისთვის. პრაქტიკა.   4 სთ.

3.ბავშვი, როგორც ოჯახის სარკე, ბავშვის როლები ოჯახში, ოჯახური კომუნიკაციის სტილი და გავლენა ბავშვის განვითარებაზე, მშობლის ბავშვისადმი დამოკიდებულების ტიპები, მშობლის სიყვარულის ტიპები. პრაქტიკა. 4 სთ.

4.ოჯახური გარემო და ბავშვის განვითარება, აღზრდის ტიპები, აღზრდის მშობლისმიერი და ბავშვური მითები, აღზრდის ოჯახური სტილი. პიროვნების უფლებები ოჯახში. პრაქტიკა. 4 სთ.

5. ოჯახური კონსულტირების სახეები და მეთოდები. ვირჯინია სატირი და მისი ოჯახური თერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ

6. გაუფასურებული ბავშვობა. პრაქტიკა.  4 სთ.

 


მოდული
7. ქვიშათერაპია. პრაქტიკული კურსი. 24 სთ

1.ქვიშათერაპიის ისტორია და თეორიული საფუძვლები. ქვიშათერაპიის კაბინეტის მოწყობა. პრაქტიკა. 4სთ
2.
იუნგისეული ქვიშათერაპიის სიმბოლიზმი - ქვიშა, როგორც მეტაფორა, ქვიშის ველი, ფიგურები. პრაქტიკა. 4 სთ.
3.
ქვიშათერაპიული პროცესი - შეხვედრის სტრუქტურა, კლიენტისა და თერაპევტის როლები. ქვიშათერაპიის სტადიები. კლიენტისეული მიდგომები. პრაქტიკა. 4 სთ.
4.
კლიენტი და ქვიშა - თერაპევტის ტაქტიკა. დიაგნოსტიკური და თერაპიული ანალიზი. პრაქტიკა. 4 სთ.
5.
ინტეგრაციული (დინამიური) ქვიშათერაპია. ახალი შესაძლებლობები, მიდგომები, მეთოდები. გამოყენება ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოკორექციაში. პრაქტიკა. 4 სთ.

6)ქვიშათერაპია ინდივიდუალურ და ოჯახურ კონსულტირებაში. ჩვენებები და უკუჩვენებები. პრაქტიკა. 4 სთ.

 


მოდული
8. ბავშვთა და მოზარდთა არტთერაპია

არტ-პედაგოგიკა.  24 სთ.

1)ემოციური პრობლემების კორექცია. პრაქტიკა. 8სთ

2) ფსიქოსომატური დარღვევების თერაპია. 8 სთ.

3)პედაგოგიკა და არტთერაპია.  4 სთ.

4)არტთერაპია მშობლებისთვის. 4 სთ

 


დამატებით
- მუშაობა ლიტერატურასთან. 48 სთ

(ივნისი, ივლისი, )

-სუპერვიზირება - 8 სთ

-პირადი თერაპია (ინდივიდუალური ან ჯგუფური ) – 20 სთ

(საფასური არ შედის კურსის ღირებულებაში)

 

სერტიფიცირება - 4 სთ


ტრენერი
- ეთერ ფილიპოვიჩი, მედიცინის დოქტორი, სერტიფიცირებული ტრენერი, სერტიფიცირებული არტთერაპევტი, ქვიშათერაპევტი, ზღაპართერაპევტი, ნლპ-პრაქტიკოსი, პედიატრი, ნევროლოგი.

თითოეული მოდულის ფასი - 200 ლარი.
სრული კურსის ღირებულება - 1600 ლარი.
!

1
აგვისტომდე რეგისტრაციისა და გადახდის შემთხვევაში მოქმედებს 20 % ფასდაკლება, ანუ ღირებულება შეადგენს 1280 ლარს.

1
სექტემბრამდე რეგისტრაციისა და გადახდის შემთხვევაში მოქმედებს 10% ფასდაკლება ანუ ღირებულება შეადგენს 1440 ლარს.
არტთერაპიის წინა ტრენინგების მონაწილეთათვის და სტუდენტებისთვის მოქმედებს მუდმივი 10% ფასდაკლება.
ფასდაკლებები არ ჯამდება.

შესაძლებელია
როგორც სრული კურსის შეძენა, ასევე ცალკეულ მოდულებში მონაწილეობა.
მოდულებზე ფასდაკლება არ ვრცელდება.

გაიცემა
ორენოვანი სერტიფიკატი თითოეული მოდულის გავლის შესახებ.

სრული
კურსის გავლის შემთხვევაში გაიცემა არტთერაპევტის სერტიფიკატი.
ტრენინგი განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოთერაპევტებისთვის, პედაგოგებისთვის, სოციალური მუშაკებისთვის, ლოგოპედებისთვის, დეფექტოლოგებისთვის, მშობლებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.
თუ მზად ხართ პიროვნული და პროფესიული განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლისთვის, დარეგისტრირდით და მიიღეთ მონაწილეობა არტთერაპიის სასწავლო კურში ვენთვის მისაღები პირობებით!

რეგისტრაციისთვის
გადადით ლინკზე:

 

!
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის. თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის 3
+995 (599) 505 898
+995 (790) 800 303
info@dendroni.ge

შემოგვიერთდით! ერთად გავაფერადოთ სამყარო!

რეგისტრაცია

შემოგვიერთდი Facebook-ზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის #3
+995 (790) 800 303
+995 (599) 505 898