ფსიქოთერაპიის 4-წლიანი სასწავლო კურსი - ინტეგრაციული ფსიქოთერაპია

გამოცდილება მოწმობს, რომ ფსიქოთერაპიაში არ არსებობს პანაცეა - მეთოდები უნდა შეირჩეს მკაცრად ინდივიდუალურად, გამომდინარე სიტუაციის თავისებურებიდან და კლიენტის პიროვნების უნიკალურობიდან. ხშირად ეფექტური ფსიქოლოგიური დახმარება არის სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული მიდგომების გააზრებული კომბინაცია. ფსიქოთერაპევტის პროფესიონალიზმი, პირველ რიგში, გამოიხატება მის მოქნილობასა და უნარში ხანდახან დათმოს წესები და სტერეოტიპები, კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.

 

სწორედ ამიტომ დღეს ძალიან აქტუალურია ინტეგრაციული მიდგომა ფსიქოთერაპიაში, რომელიც შეიძლება გამოხატული იქნას, როგორც ფსიქოთერაპიის სხვადასხვა მეთოდების გაერთიანებაში, ასევე სხვადასხვა ფსიქოთერაპიულ მიმართულებების თეორიულ დებულებათა სინთეზში, პიროვნებისა და მისი განვითარების, ფსიქოპათოლოგიის წამყვანი კონცეფციის ფონზე. ფსიქოთერაპიის მომავალი განვითარება მოიაზრებს არა მხოლოდ ახალ აღმოჩენებს, არამედ უკვე არსებული მიმართულებების პრაგმატულ ინტეგრაციას. ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია, რომელიც თანმიმდევრულად ცდილობს ფსიქოთერაპიული სტანდარტების შემუშავებას სტრასბურგის დეკლარაციაში (21.10.1990 ) ასევე მიუთითებს, რომ თეორიული და კლინიკური მომზადების მაღალი დონის გარდა, ფსიქოთერაპიაში მნიშვნელოვანი და გარანტირებულია თერაპიული მიდგომების მრავალფეროვნება. ასევე, ერთი რომელიმე ფსიქოთერაპიული მიმართულებების შესწავლა უნდა განხორციელდეს ინტეგრაციულად - თეორიის, პირადი თერაპიული პრაქტიკისა და სუპერვიზიის გარდა, აუცილებელია სხვა მიმართულებებში ფართო წარმოდგენების მიღება.

ინსტიტუტი „დენდრონი“  გიწვევთ საერთაშორისო EAP ( ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია) აკრედიტირებულ ოთხ წლიან ფსიქოთერაპიის შემსწავლელ პროგრამაზე.


კურსი განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, კლინიკურ ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოთერაპევტებისთვის და ექიმებისთვის, ჰუმანიტარული და სოციალური დარგის მუშაკებისთვიის, ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის, რომელთაც აქვთ  საბაზისო უმაღლესი განათლება ჰუმანიტარულ, სოციალურ, სამედიცინო და სხვა სფეროში, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის.


კურსის გავლა შესაძლებელია სამსახურისგან მოუწყვეტლად, ჯგუფისთვის ოპტიმალური დროის შეთავაზებით.


კურსზე დაშვების წინაპირობაა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.


სასწავლო ენა - ქართული და რუსული.


სწავლის ღირებულება ( წლიური ) – 3200 ლარი ( თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად ) .


რეგისტრაცია:
www.dendroni.ge/ka/registracia

 

კურსის დასრულების შემდეგ:

მიიღებთ ახალ ცოდნებსა და გამოცდილებებს ფსიქოთერაპიის ყველაზე აქტუალურ და ეფექტურ მიმართულებებში. თქვენ შეძლებთ კლიენტის დახმარებას მაქსიმალურად ეფექტურად და ეკოლოგიურად, რაც აუცილებლად აისახება თქვენს პროფესიულ და ფინანსურ წარმატებაზე, შეძლებთ გაერკვეთ საკუთარ მოტივაციებში, კონფლიქტებსა და ღირებულებებში, რაც დაგეხმარებათ პირად ურთიერთობებსა და პიროვნულ ზრდაში. აიმაღლებთ ზოგად წარმოდგენებს, გაიფართოვებთ წარმოდგენებს ადამიანთა შესაძლებლობებზე, სუსტ და ძლიერ მხარეებზე, ფსიქოლოგიური დახმარების საზღვრებზე და პიროვნების პასუხისმგებლობაზე საკუთარი ცხოვრების, მიზნებისა და სურვილების განხორციელაბაში.


მიიღებთ ორ ენოვან (ქართული, ინგლისური) სერთიფიკატს.

პროგრამის სრული აღწერა:

1. თეორია - 800სთ

2. სუპერვიზია - 150სთ

3. პირადი თერაპია ( ჯგუფური, ინდივიდუალური ) – 250სთ

4. პრაქტიკა ფსიქო-სოციალურ სერვისში - 300სთ

 

 

 

 

I წელი

1. თეორია - 205სთ

ა) სასწავლო პროცესი - 123სთ

1. ცვლილებების თეორიები - 9სთ ( ნ. ვლასოვი )

2. ფსიქოდიაგნოსტიკა - 18სთ ( ნ. ვლასოვი)

3. ზოგადი ფსიქოთერაპია - 15სთ ( ნ. ვლასოვი) ; 15სთ  ( მ. ბეგაშვილი) ; 15სთ ( ე. ფლიპოვიჩი)

4. ფსიქოპათოლოგია და დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები - 12 სთ ( ლ. ნატრიაშვილი)

5. ასაკობრივი კრიზისების ფსიქოლოგია - 15სთ ( ნ. კობახიძე )

6. პიროვნების ფსიქოლოგია - 15სთ ( ნ. კობახიძე )

7. ფსიქოთერაპია და ეთიკა - 9სთ ( ე. ფილიპოვიჩი; მ. ბეგაშვილი )

ბ) ლიტერატურაზე მუშაობა - 82სთ

სუპერვიზია - 36სთ

პირადი თერაპია ( ინდივიდუალური და ჯგუფური) – 40სთ

პრაქტიკა ფსიქო-სოციალურ სერვისში - 50სთII წელი

1. თეორია - 205 სთ

ა) სასწავლო პროცესი - 124 სთ

1. ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია - 42სთ ( ნ.ვლასოვი )

2. ფსიქოსინთეზი - 14სთ ( ლ.არღვლიანი )

ფსიქოსინთეზი - 14სთ ( მ. ბეგაშვილი )

ფსიქოსინთეზი - 14სთ ( ე. ფილიპოვიჩი )

3. გეშტალტთერაპია - 22სთ ( ნ. კობახიძე )

ბ) ლიტერატურაზე მუშაობა - 81სთ

სუპერვიზია - 36სთ

პირადი თერაპია ( ინდივიდუალური და ჯგუფური ) – 70სთ

პრაქტიკა ფსიქო-სოციალურ სერვისში - 50სთIII წელი :

1. თეორია - 195 სთ

ა) სასწავლო პროცესი - 124 სთ

1. ტრანზაქტული ანალიზი - 20 სთ ( ნ. ვლასოვი )

ტრანზაქტული ანალიზი - 20 სთ ( ე. ფილიპოვიჩი )

2. NLP – 21 სთ ( ნ. ვლასოვი )

NLP – 21 სთ ( მ. ბეგაშვილი )

3. კოგნიტურ - ბიჰევიორული თერაპია - 22 სთ ( ნ. ვლასოვი )

კოგნიტურ - ბიჰევიორული თერაპია - 20 სთ ( ნ. კობახიძე )

ბ) ლიტერატურაზე მუშაობა - 71 სთ

სუპერვიზია - 39 სთ

პირადი თერაპია ( ინდივიდუალური და ჯგუფური ) – 70 სთ

პრაქტიკა ფსიქო-სოციალურ სერვისში - 100 სთIV წელი :

1. თეორია -195 სთ

ა) სასწავლო პროცესი - 124 სთ

1. ჰიპნოზი - 42 სთ ( ნ. ვლასოვი )

2. არტთერაპია - 40 ს ( ე. ფილიპოვიჩი )

3. ფსიქოდრამა - 42 სთ ( მ. ბეგაშვილი )

ბ) ლიტერატურაზე მუშაობა - 71 სთ

სუპერვიზია - 39 სთ

პირადი თერაპია ( იინდივიდუალური და ჯგუფური ) – 70 სთ

პრაქტიკა ფსიქო-სოციალურ სერვისებში - 100 სთ

 


სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი და წამყვანი - ნიკიტა ვლასოვი, კლინიკური ფსიქოლოგი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, ჰიპნოთერაპევტი, საერთაშორისო კვალიფიკაციის NLP ტრენერი, ინტეგრაციული ფსიქოთერაპევტი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი.

 

ასევე კურსის წამყვანები:

· მაია ბეგაშვილი - დენდრონის დამფუძნებელი, ფსიქოთერაპევტი, ნარკოლოგი, NLP-მასტერი, სერტიფიცირებული ტრენერი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი.

 

· ეთერ ფილიპოვიჩი - მედიცინის დოქტორი, ფსიქოთერაპევტი, სერტიფიცირებული ტრენერი, სერტიფიცირებული არტთერაპევტი, არტ-ქოუჩი, NLP-პრაქტიკი(საერთაშორისო სერთიფიკატი), ნევროლოგი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი.

 

· ნინო კობახიძე - დენდრონის სასწავლო მიმართულებათა კოორდინატორი, ფსიქოლოგი, ფსიქოკორექტორი, სერტიფიცირებული ტრენერი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი.

 

· ლელა არღვლიანი - ფსიქოლოგი, ფსიქოკორექტორი, სერტიფიცირებული ტრენერი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი.

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია :

ტელ: +995 0790 800 303

+995 598  505 898

ელ.ფოსტა:  info@ dendroni.ge

pps.dendroni@yahoo.com

 

მის:  ცოტნე დადიანის ქ. N152

შემოგვიერთდი Facebook-ზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის #3
+995 (790) 800 303
+995 (599) 505 898